تبلیغات
كارشناسی تكنولوژی وگروههای آموزشی شهرستان سراوان - كاربرد برنامه های آموزشی و تلویزیونی در كلاس درس

كاربرد برنامه های آموزشی و تلویزیونی در كلاس درس

تاریخ:پنجشنبه 4 آذر 1389-08:14 ب.ظ

استفاده از رسانه ها در امر آموزش ، باعث ارتقاء كیفیت یاد دهی – یادگیری شده است و به عنوان یكی ازمنابع یادگیری ، موردتوجه برنامه ریزان درسی ومعلمان می باشد و دراین میان‏، برنامه های آموزشی و درسی درقالب ویدیو و برنامه های تلویزیونی مورد توجه بیشتری واقع شده است. این برنامه ها كه باسرفصل های آموزش رسمی وبرنامه های درسی مطابقت دارد بعنوان یك منبع غنی درافزایش سطح دانش،‏ نگرش و مهارت یادگیرندگان نقش مهمی را ایفا می كند. امروزه با گسترش فناوری های جدید و ورود این فناوری ها به عرصه ی آموزش ، دیگر توقعات وسطح انتظارات معلمان و دانش آموزان از شرایط و موقعیت های یاددهی – یادگیری به مانند گذشته نیست و اكثرمعلمان براین باورند كه با استفاده ازچنین رسانه هایی می توانند محیط آموزشی خود را متنوع و جذاب نمایند.

استفاده ازفیلم های آموزشی دربردارنده ی امتیازات و فوایدی نیز می باشد كه می توان به برخی ازآن ها به صورت مجمل اشاره كرد :
تمركز روی جزئیات ( با استفاده از تصاویر با نمای بسته)
تلاش درجهت القاء مفاهیم به صورت واضح و روشن
ایجاد وارائه ی تجارب بصری متنوع خارج از فضای خشك كلاسی
به تصویركشیدن متون درسی و تلاش درجهت درك مفهومی در سطوح بالاتر
تقویت یادگیری های قبلی

بكارگیری فیلم های آموزشـی ، مهارت هایی رانیز می طلــبد و بویژه كاربــرد آن ها دركلاس درس، كه آمادگی معلم و دانش آموزان را می بایست به همراه داشته باشد.

آمادگی معلم
الف: اهداف آموزشی و یادگیری برنامه را مد نظر قراردهد.
ب: با متخصصان رسانه های آموزشی برای انتخاب برنامه های مناسب و درخور دانش آموزان مشورت نماید.
پ: معلم می بایست بخش هایی ازبرنامه را انتخاب كند كه با اهداف آموزشی و نیازهای یاد گیرندگان مرتبط باشد. بدین منظور از راهنمایان آموزشی با توجه به ایده ها وفعالیت ها می تواند بهره بجوید.
ت: برنامه ی مورد نظر را از قبل ببیند و درصورت لزوم ، بخش های مرتبط را مشخص نماید.
ث: فعالیت های مورد نیاز خود را كه پس ازدیدن برنامه لازم است لیست نماید.

آمادگی دانش آموز
الف: دانش آموزان را درابتدا با ارائه ی سوالات در زمینه ی موضوع مورد نظر، برانگیزانید.
ب: علت استفاده ازفیلم آموزشی رادرجریان آموزش ، برای دانش آموزان بازگو نمایید. پ: دانش آموزان را برای دیدن تصاویر بصری مهم آماده نمایید.
ت: درباره ی محتوی و نكات كلیدی و اصلی برنامه، با دانش آموزان گفتگو كنید.
ث: پس از تماشای برنامه ، فعالیت های انفرادی، بحث گروهی را برای دانش آموزان مشخص نمایید.
ج: برای درك بهتر مفهوم مورد آموزش، درباره ی كلمات و لغات جدیدی كه دربرنامه گنجانده شده است توضیحاتی ارائه دهید.
چ : مفاهیم كلیدی مورداستفاده در برنامه را برای توضیحات بیشتر، بر روی تابلو یا ترانسپارنت (طلق شفاف) بنویسید. ‏

درجهت برقــراری تعامل با رســانه تلاش كنیــد:
الف: دانش آموزان را برای دیدن برنامه ی مورد نظر تشویق كنید و با ارائه ی اطلاعات خاص و ویژه توجه آن ها را ، برای تماشای برنامه جلب نمایید.
ب: برای دانش آموزان تكلیف یا وظیفه ای را مشخص كنید تا درحین دیدن یا پس از آن، نسبت به انجام آن اهتمام ورزند.
پ: بعد از انجام تكالیف توسط دانش آموزان ‏، آن ها را مورد بررسی قراردهید تا میزان موفقیت و یادگیری دانش آموزان را بسنجید.

فعالیت هایی كه درحین دیدن برنامه می بایست انجام شود:
الف: همراه با دانش آموزان ، به تماشای برنامه بنشینید.
ب: برنامه را بصورت بخش بخش ببینید؛ به این معنا كه ویدئو را متوقف كنید و با ارائه ی پرسش هایی ، دانش آموزان را برای بحث ترغیب نمایید و بدینوسیله تفكرانتقادی را درآن ها پرورش دهید؛ بعنوان مثال براساس آنچه كه تا به اینجا ازبرنامه دیده اید فكر می كنید درادامه چه اتفاقی رخ دهد؟
پ: برنامه را بدون صدا و گفتار، به نظاره بنشینید و از دانش آموزان سوال كنید تا ببینید تا چه حد از برنامه را متوجه می شوند.
ت: صفحه ی تلویزیون یا نمایشگر را تاریك كنید وفقط صدای برنامه راپخش كنید.
ث: درحد 30 ثانیه كلیپ هایی از برنامه را نشان دهید تا برنامه حالت جاذبه داشته باشد.

فعالیت هایی كه پس از دیدن برنامه می بایست انجام شود:
الف: درباره برنامه و آنچه دیده اید با دانش آموزان بحث ومناظره كنید.
ب: عكس العمل های گوناگون را مورد شناسایی قراردهید؛ به دانش آموزان فرصت دهید تا احساسات و تجارب خود را، ازدیدن این برنامه بیان كنند.
پ: بین برنامه پخش شده با تجارب گذشته ، ارتباط برقراركنید و فعالیت های پیش بینی شده قبلی را انجام دهید.

ت: فعالیت های اضافی را معرفی و مطرح كنید:
نویسندگی خلاقانه
پروژه های بلند مدت
استفاده از روش ایفای نقش
انجام پروژه های هنری
تهیه و تولیدات ویدئویی
ملاقات با كارشناسان و متخصصان

استراتژی های استفاده از ویدئو و فیلم آموزشی
قبل از هر چیز، برنامه را مورد بازبینی قراردهید تا میزان دستیابی به اهداف آموزشی و درسی و نتایج و پیامدهای حاصله را ارزیابی نمایید؛ به بیان دیگر ببینید برنامه مناسب و درخور دانش آموزان است.
بخش هایی ازبرنامه را انتخاب كنید كه بیشترین تناسب و هماهنگی را با سرفصل ها وموضوعات درسی، داشته باشد؛ چراكه فیلم آموزشی با نگاهی جامع طراحی وتولید می شود و حاوی اطلاعات فراوانی است كه به یكباره ارائه می شود بهمین خاطر، باید بخش هایی ازآن انتخاب شود كه فهم آن ، برای دانش آموزان كارسختی نباشد.
بهتراست محتوی برنامه قبل یا پس از تماشای برنامه توسط معلم تدریس شود یا حداقل درباره نكات كلیدی آن توضیحاتی بیان شود كه این مساله آمادگی دانش آموزان را برای یادگیری ، بیشتر می كند و باعث می شود كه آن ها با حالتی جدی تر به تماشای برنامه بنشینند.
باایجاد یك جو مناسب، دانش آموزان را به تعامل وادار كنید؛ بعنوان مثال می توانید تكالیفی را به آن ها محول كنید.درباره واژگان و لغات ناآشنای بكاربرده شده دربرنامه ، توضیحات بیشتری بدهید. با طرح سوال ، حس كنجكاوی را در دانش آموزان برانگیزانید. با انجام چنین اقداماتی می توانید محتوی را بصورت شفاف تر و واضح تر به دانش آموزان انتقال دهید.
قبل از تماشای فیلم آموزشی، مقدمه ای را بیان كنید و فعالیت هایی را كه باعث ارتقای یادگیری در دانش آموزان می شود ذكر كنید. برنامه ی مورد نظر می بایست یك پیشینه اطلاعاتی را درباره ی یك موضوع خاص را ارائه كند؛ واژگان جدید را ضمن بكارگیری ، توضیح دهد؛ دانش آموزان را به كاربرد و تقویت دانسته ها وتجارب یادگیری قبلی و یادآوری اطلاعات قبلی تشویق نماید.

درحین تماشای برنامه می توانید ازدگمه توقف درویدیو استفاده كنید:
درك دانش آموزان را بسنجید.
سوالاتی رااز دانش آموزان بپرسید.
درثبت و ضبط اطلاعات ارائه شده به دانش آموزان كمك كنید و آن ها می توانند به تجزیه وتحلیل اطلاعات ارائه شده بپردازند و اتفاقات آینده را پیش بینی كنند.
بادقت بیشتری به اطلاعاتی كه به صورت چارت، فرمول یا تصویر مهم در برنامه ارائه شده است بنگرند .
در صورتی كه دیاگرام یاشكل پیچیده ای را می خواهند رسم كنند می توان فیلم را متوقف نمود.عنوان لاتین مقاله :

Tips for using instructional video and public television programming in the classroom

 

منبع : مترجم: حمیدرضا نوچه ناسار
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
raquel6mooney9.exteen.com
شنبه 31 تیر 1396 09:52 ب.ظ
Howdy! I simply wish to give you a huge thumbs up for the great info you've got here
on this post. I will be coming back to your web site for more
soon.
foot pain due to diabetes
چهارشنبه 21 تیر 1396 01:21 ق.ظ
Glad to be one of the visitants on this awful internet site :D.
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 02:15 ق.ظ
Highly descriptive blog, I liked that a lot. Will there be a part 2?
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 10:41 ب.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable
know-how regarding unpredicted feelings.
manicure
شنبه 2 اردیبهشت 1396 01:49 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this.

And he actually bought me breakfast simply because I found it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your internet
site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر